znajdź nas:
#wejheroworozmawia

Wejherowo rozmawia na temat ul. Hallera

2018-06-07
Wejherowo rozmawia na temat ul. Hallera

W Filharmonii Kaszubskiej z mieszkańcami Wejherowa, a w szczególności ul. Hallera, włodarze miasta i urzędnicy rozmawiali o remoncie tej ulicy.
Remont ul. Hallera ma być przeprowadzony w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na które Gmina Miasta Wejherowa otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

- Zamierzamy zrewitalizować ul. Hallera, zapytaliśmy więc mieszkańców za pomocą ankiet, jak chcieliby, aby ulica wyglądała po modernizacji. – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Ankietę mógł wypełnić każdy, ale pytaliśmy przede wszystkim mieszkających przy Hallera, w jakiej przestrzeni chcą żyć. Na naszą prośbę odpowiedziało 318 osób. Przy ul. Hallera mieszka 390 osób. Przebudowa tej zabytkowej ulicy jest na etapie przygotowania koncepcji, a ostateczny projekt zależeć będzie przede wszystkim od opinii mieszkańców Wejherowa. Taki był cel ankiet i spotkania w Filharmonii Kaszubskiej. To głos wejherowian jest najważniejszy.

Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej mgr inż. arch. Maura Zaworska sporządziła Ekspertyzę dendrologiczną zabytkowej alei przyulicznej ul. Hallera, w której opisała stan zachowania alei lipowej. Pierwsze nasadzenia drzew rozpoczęły się w tym rejonie już przed 1910 rokiem. Od tej pory większość z drzew została wymieniona, a najstarsze istniejące lipy liczą ok. 70 lat. Około 12 z nich powinno być wyciętych, ponieważ zagrażają bezpieczeństwu pieszych i kierowców.

Kwestie drogowe omówił mgr inż. Sławomir Groth, projektant branży drogowej z firmy „Droprojekt”.
- Obecnie ul. Hallera jest drogą o charakterze lokalnym, o długości 450 m
i szerokości ok. 6 m – mówi Sławomir Groth. - Chodniki po obu stronach jezdni mają szerokość ok. 3 m z przewężeniem do 1,5 m w miejscach, gdzie korzenie są tak rozrośnięte, że podnoszą nawierzchnię chodnika. W założeniach projektowych, należy uwzględnić remont ulicy i chodników w taki sposób, aby zachować odpowiednią szerokość chodników ze względu na jakość i bezpieczeństwo pieszych mając na uwadze ochronę istniejącego drzewostanu w miejscach, w których jest taka możliwość.

Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa poinformowała, że miasto przystępuje do etapu projektowego z uwzględnieniem uwag mieszkańców.
- Decyzję administracyjną na realizację musimy uzyskać do końca 2019 roku, w innym przypadku stracimy pieniądze przeznaczone na remont ulicy – mówi Beata Rutkiewicz.

Jak powiedziała Anita Jaśkiewicz-Sojak, Miejski Konserwator Zabytków w Wejherowie, ulica Hallera jest wyjątkowa w skali miasta: przede wszystkim ze względu na zabytkową architekturę, w tym szczególnie modernistyczny zespół zabudowy z okresu międzywojennego. Ale również ze względu na zabytkową lipową aleję przyuliczną, przy czym – jak podkreśliła - ochrona konserwatorska zabytkowej alei nie oznacza całkowitego zakazu usuwania pojedynczych drzew. W takich przypadkach należy usuwane drzewa zastępować młodymi drzewami tego samego gatunku.

Zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz zaznaczyła, w żadnym wypadku nie chodzi o ewentualną wycinkę wszystkich drzew, a jedynie o wymianę niektórych z nich na nowe, posadzone w odpowiednich miejscach i odległościach oraz poinformowała, że miasto przystępuje do etapu projektowego z uwzględnieniem uwag mieszkańców.
- Decyzję administracyjną na realizację musimy uzyskać do 2019 roku, w innym przypadku stracimy pieniądze zdobyte na remont tej ulicy – mówi Beata Rutkiewicz.

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie sposobu przebudowy ul. Hallera, w szczególności drzew, będą kontynuowane zanim powstanie ostateczny projekt.

Przedstawiona na spotkaniu koncepcja zostanie uaktualniona o wypracowane sugestie mieszkańców i udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie z dodatkową ankietą, w której będzie można jeszcze dodatkowo przedstawić stanowisko.

Spotkanie w Filharmonii Kaszubskiej obyło się w ramach cyklu "Wejherowo rozmawia"

WYNIKI ANIEKT

Na pytanie: Czy jest Pan/Pani za pozostawieniem istniejącej alei drzew (z wyjątkiem drzew wymagających wycinki ze względu na ich zły stan) co wiąże się z koniecznością ograniczenia szerokości chodnika do ok. 1 m (pozostawienie istniejącej szerokości chodnika)?
195 osób odpowiedziało TAK, a 120 osób odpowiedziało NIE (w 3 ankietach pozostawiono to pytanie bez odpowiedzi).

Na pytanie: Czy jest Pan/Pani za wymianą starych drzew na nowe (w formie alei) co umożliwi wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m?
90 osób odpowiedziało TAK, a 222 - NIE (6 ankiet bez odpowiedzi).

Na pytanie: Czy jest Pan/Pani za całkowitym wycięciem drzew i nienasadzaniem nowych (likwidacja alei), co umożliwi wykonanie pełnowymiarowego chodnika o szerokości 2 m?
70 osób odpowiedziało TAK, a 239 - NIE.

Na pytanie o opinię na temat wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Hallera, od ul. Sobieskiego do Strzeleckiej, 161 osób jest za wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego, a 156 nie chce takiej zmiany.